Prefabrykacja

Założenia ideowe
Organizator konkursu, mając przed sobą ambitny cel – zrealizowania dużej ilości mieszkań dostępnych w ramach najmu na preferencyjnych warunkach, szukał nowego systemu modułowej zabudowy prefabrykowanej, który pozwoli na wydajną kosztowo i czasowo budowę dużych inwestycji mieszkaniowych. Projektowane osiedle miało uwzględniać różnorodne typologie budynków mieszkalnych – punktowce, klatkowce, korytarzowce i galeriowce, które znajdą potem zastosowanie w innych lokalizacjach na terenie całej Polski.
Zadaniem konkursowym było przedstawienie koncepcyjne i technologiczne zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej na ok. 2700 mieszkań we wskazanej w konkursie lokalizacji, realizowanej z zastosowaniem systemu prefabrykacji.
Naszym celem było stworzenie osiedla o indywidualnym charakterze architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym – sprzyjającym zarówno integracji społecznej jak i indywidualnemu komfortowi i rozwojowi jego mieszkańców.

Koncepcja urbanistyczna
Projekt zakłada prowadzenie podstawowej obsługi komunikacyjnej po obwodzie terenu, wzdłuż którego powstanie ciąg kwartałów, tworzących geometryczne ramy zamykające „miękkie”, bardziej swobodnie kształtowane wnętrze osiedla. Poszczególne kwartały budujemy z prostych i powtarzalnych brył budynków zestawianych w różnych konfiguracjach, z uwzględnieniem optymalnego dostępu do światła dziennego – zarówno dla lokali mieszkalnych jak i przestrzeni publicznych pomiędzy obiektami.
Pod częścią kwartałów projektuje się garaże podziemne mieszczące co najmniej 30% mieszkańców i użytkowników (pozostałe miejsca zlokalizowane będą na terenie). Brak garaży podziemnych wewnątrz osiedla zapewnia odpowiednie warunki do wprowadzenia tam zieleni wysokiej.
Wnętrze objętego projektem terenu to swobodna kompozycja punktowców rozsypanych w zieleni, zaprojektowanych jako 4‑ i 6‑kondygnacyjnych wille miejskie. Przestrzenie publiczne i pół-publiczne to kaligraficzny ogród wykreślony ścieżkami, placykami oraz ogródkami przydomowymi. Projekt zakłada lokalizację m.in. terenów sportowych (boiska do siatkówki, koszykówki, fit-parki), rekreacyjnych (skate park, place zabaw dla dzieci, kawiarnie, lodowiska, kina plenerowe), terenów zieleni urządzonej, stojaków dla rowerów wraz ze stacjami naprawy itd. W wolnym od samochodów wnętrzu osiedla znajdą się ścieżki zachęcające do spacerów i biegania (bieżnia dla uprawiających jogging z oznaczeniami dystansów), a także do jazdy na rowerze i rolkach.

Układ komunikacyjny
Drogi dojazdowe zapewniają dostęp do parkingów podziemnych, zbierają ruch z sięgaczy, a także umożliwiają realizację  równoległych miejsc postojowych wzdłuż granicy terenu. Dojazd do wnętrza osiedla zapewnią sięgacze-zaułki (‘woonerf’) przeznaczone dla transportu kołowego z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa i brak trwałego rozdzielenia funkcji sprzyja powstawaniu przyjaznej ludziom przestrzeni publicznej.

Rozwiązania architektoniczne w skali urbanistycznej
Aby uniknąć anonimowości i efektu zagubienia przy tej skali przedsięwzięcia, projektuje się różnokolorowe elewacje budynków z betonu barwionego w masie. Kolorystyka osiedla będzie się zmieniać tworząc gradient braw i umożliwiając identyfikację przestrzenną mieszkańcom i użytkownikom osiedla. Kolory bazują na odcieniach naturalnych materiałów budowlanych (jak ceramika czy okładziny kamienne). Elementy małej architektury oraz  identyfikacji wizualnej  są zestawiane kontrastowo w stosunku do barwy podstawowej elewacji. Narzucona technologią prefabrykacji estetyka podziałów elewacji oraz kompozycji okien i balkonów decyduje o spójności formy, wydajności, logice i ergonomii proponowanych rozwiązań architektonicznych.

Układ konstrukcyjny
Projektowana zabudowa opiera się na układzie ścian podłużnych – wewnętrznych oraz zewnętrznych, na których, jednokierunkowo opierane są płyty stropowe. Ściany międzylokalowe poprzeczne wykonane będą jako lekkie ściany warstwowe z bloczków gipsowych. Szachty instalacyjne lokalizowane będą wzdłuż ścian nośnych. Lekkie ściany nie wymagają dodatkowego podparcia stropu, na którym spoczywają, a lokalizacja szachtów minimalizuje kolizje z możliwymi układami mieszkań – dzięki czemu, możliwe są liczne warianty struktury podziału mieszkań nawet w jednym pionie oraz przyszłe łączenia lub podziały lokali.
System zabudowy obejmuje prefabrykowane elementy powłoki zewnętrznej budynku – trójwarstwowe ściany typu ‘sandwich’, oraz konstrukcję nośną: ściany nośne wewnętrzne, płyty stropowe (kanałowe) oraz elementy konstrukcji garażu podziemnego. Na podstawie stosowanej technologii zaproponowano system prefabrykacji otwarty na modyfikacje oraz rozbudowę stosowanych elementów.

Wybrane rozwiązania technologiczne
Elementy ścienne zaprojektowano maksymalizując powtarzalność ich gabarytów zewnętrznych. Pozwala to na modyfikację funkcji i kompozycji elewacji na etapie projektowania kolejnych obiektów – poprzez wymienne zastosowanie różnych typów paneli o jednym wymiarze.
Projektuje się barwienie w masie warstwy elewacyjnej betonu na bazie barwników nieorganicznych, mineralnych. Kolor dodany do warstwy licowej ściany sandwich (nienośnej) nie powoduje obniżenia parametrów konstrukcyjnych ściany i tym samym wzrostu ceny prefabrykatu. Zróżnicowanie stopnia zabarwienia poszczególnych paneli ściennych ożywi fasady i jednocześnie wyeliminuje zagrożenie błędem przy doborze proporcji barwników. Ponadto istnieje możliwość uzyskania indywidualnego wzoru i faktury elewacji przez wykonanie odcisków z matryc elastomerowych.

Projekt: 2018
Klient: BGK Nieruchomości

Zakres usług:
Koncepcja architektoniczna

Zespół projektowy:
Joanna Pach
Kamil Kuligowski
Michał Daniszewski
Maciej Kronenberg
Mateusz Maj
Piotr Knez
Weronika Bogal

Wizualizacje:
Flexiforma